મોરપિચ્છ મા પ્રસિદ્ધ થયેલ દરેક માહિતી ની તપાસ કરવાની જવાબદારી વાચક ની પોતાની રહેશે. તેને માટે મોરપિચ્છ કે SVVP ની જવાબદારી રહેશે નહી તેની ખાસ નોંધ લેવા વિનંતી છે.
"સ્નેહ" - "સંપ" - "સાથ"
hoursminute
27 ℃

About Us

About Samast vaishnav Vanik Parivar

શ્રીજી અને શ્રીકૃષ્ણ ભક્ત વૈષ્ણવ વણિક જ્ઞાતિ ખુબ વિશાળ પ્રગતિશીલ અને દીર્ધ વિચાર દ્રષ્ટિ ધરાવે છે. પ્રેમાળ વ્યવહાર અને પારિવારિક અનુશાસનથી આપણી જ્ઞાતિએ સૈકાઓ થી વૈશ્વિક આગવી પહેચાન ઉભી કરી છે. આપણે સૌ

Video

શ્રીજી અને શ્રીકૃષ્ણ ભક્ત વૈષ્ણવ વણિક જ્ઞાતિ ખુબ વિશાળ પ્રગતિશીલ અને દીર્ધ વિચાર દ્રષ્ટિ ધરાવે છે. પ્રેમાળ વ્યવહાર અને પારિવારિક અનુશાસનથી આપણી જ્ઞાતિએ સૈકાઓ થી વૈશ્વિક આગવી પહેચાન ઉભી કરી છે.

Event

Over Vision

વિશ્વમાં સ્થિત ગુજરાત મૂળના વૈષ્ણવ વણિક સૌમાં પરિવાર સ્નેહ અને સેતુ પ્રસ્થાપીત કરવો .પરસ્પર કુનેહ,વિશિષ્ઠ ક્ષમતા,સામાજિક પ્રતિભા...

Our Mangment

સભ્યપદ ઝુંબેશ પુર જોશમાં કરવી.ઘટકોના સેવા કાર્યોની માહિતી મેળવી વિનિમય માટે પ્રયત્ન કરવો.સમસ્ત વૈષ્ણવ વણિક પરીવારના...

Our Promise

વૈષ્ણવ વણિકના ગોત્ર,કામ કે અન્ય રીતે વિવિધ જ્ઞાતિ ઘટકો (મંડળો) વ્યવસ્થિત રીતે કાર્યાન્વંત છે. આ ઘટકો ઉમદા સમાજ સેવા તથા ઉત્થાન...

Our Expectation

સ્વ થી સૌ સુધી સભ્ય બની સંગઠન મજબુત બનાવીએ,ઘટક ના સમસ્ત પરિવાર ના કાર્યક્રમો,અધિવેશન કે સભા માં જરૂર હાજરી આપીએ...

Photo Gallery

Quote of the day

આપણી આજની કેળવણીમાં ગુણ ગમે તેટલા હોય, પણ સૌથી મોટો દુર્ગુણ એક જ છે, અને તે એ જ કે આપણે બુદ્ધિને ઊંચું અને શ્રમને નીચું સ્થાન આપવાની ભાવના સેવીએ છીએ

અજ્ઞાત
સમસ્ત વૈષ્ણવ વણિક પરિવાર- ટ્રસ્ટ રજી. નં. એ/૪૦૪૮/અમદાવાદ. તા. ૩૦-૦૭-૨૦૧૧