મોરપિચ્છ મા પ્રસિદ્ધ થયેલ દરેક માહિતી ની તપાસ કરવાની જવાબદારી વાચક ની પોતાની રહેશે. તેને માટે મોરપિચ્છ કે SVVP ની જવાબદારી રહેશે નહી તેની ખાસ નોંધ લેવા વિનંતી છે.
"સ્નેહ" - "સંપ" - "સાથ"
hoursminute
27 ℃

Past Events

SVVP T12 Cricket Tournament

 • 01-Apr-2018 To 08-Apr-2018
 • 08:15 AM To 04:45 PM
 • Ahmedabad

હોરી-રસિયા (શ્રી વલ્લભકુળ આચાર્યશ્રીઓના સાંનિધ્યમાં)

 • 18-Feb-2018 To 18-Feb-2018
 • 08:00 PM To 11:00 PM
 • Shri Vallabhvatika, Near Vivekanand Circle, Parivar Cross Road, Waghodia Road, Vadodara

શ્રી વલ્લભકુળ આચાર્યશ્રીઓના સાંનિધ્યમાં હોરી-?

SVVP Leaque 2018 (Cricket Tournament)

 • 10-Feb-2018 To 13-Feb-2018
 • 07:30 AM To 05:30 PM
 • MPC Gymkhana, Pologround, Vadodara

SVVP Cricket Tournament at Vadodara

Seminar on Union Budget

 • 02-Feb-2018 To 02-Feb-2018
 • 07:00 PM To 09:00 PM
 • Bhaikaka Hall, Law Garden, Ahmedabad

Seminar on Union Budget by Well Known Speakers Mr. Sunil Talati, Ajay Umat

સાચું શરણું શ્રીનાથજી નું.

 • 13-Jul-2017 To 13-Jul-2017
 • 08:45 PM To 11:00 PM
 • ????? ??????? ???, ????? ???? ?? ????, ??. ??. ?????, ???????.

  Quick Contact

  સમસ્ત વૈષ્ણવ વણિક પરિવાર- ટ્રસ્ટ રજી. નં. એ/૪૦૪૮/અમદાવાદ. તા. ૩૦-૦૭-૨૦૧૧