મોરપિચ્છ મા પ્રસિદ્ધ થયેલ દરેક માહિતી ની તપાસ કરવાની જવાબદારી વાચક ની પોતાની રહેશે. તેને માટે મોરપિચ્છ કે SVVP ની જવાબદારી રહેશે નહી તેની ખાસ નોંધ લેવા વિનંતી છે.
"સ્નેહ" - "સંપ" - "સાથ"
hoursminute
27 ℃

Contact Us

Quick Inquiry

Map

Address

સમસ્ત વૈષ્ણવ વણિક પરિવાર (SVVP)

૩૦૫, આરોહી કોમ્પ્લેક્ષ્, રસરંજન ની બાજુમાં,વિજય ચાર રસ્તા પાસે,

નવરંગપુરા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૯.

ફોન નંબર : (ઓ) ૦૭૯-૨૭૯૧૦૫૦૪

ઈમેઈલ : [email protected]

સમસ્ત વૈષ્ણવ વણિક પરિવાર- ટ્રસ્ટ રજી. નં. એ/૪૦૪૮/અમદાવાદ. તા. ૩૦-૦૭-૨૦૧૧