મોરપિચ્છ મા પ્રસિદ્ધ થયેલ દરેક માહિતી ની તપાસ કરવાની જવાબદારી વાચક ની પોતાની રહેશે. તેને માટે મોરપિચ્છ કે SVVP ની જવાબદારી રહેશે નહી તેની ખાસ નોંધ લેવા વિનંતી છે.
"સ્નેહ" - "સંપ" - "સાથ"
hoursminute
26 ℃

Cancellation And Refund Policy

To cancel any of your membership contact us or you can speak to our mobile number. Right for acceptance of cancellation of any membership is solely with the management of Samast Vaishnav Vanik Parivar.

After you successfully member on our website.

In case of refund, once your refund request is accepted by Samast Vaishnav Vanik Parivar, the entire refund amount will be reversed back to you through NEFT/RTGS.

Quick Contact

સમસ્ત વૈષ્ણવ વણિક પરિવાર- ટ્રસ્ટ રજી. નં. એ/૪૦૪૮/અમદાવાદ. તા. ૩૦-૦૭-૨૦૧૧